Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Foglalkozási ötletek fejlesztési területek szerint      

 
Figyelemfejlesztés
 
Vizuális figyelem:
 
Mi változott?
Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal)
Kakukktojás játékok
Melyik nem illik a sorba?
Keresd az egyformákat!
Pontok összekötése
Építs ugyanilyet (pl. pálcikából, kockából stb.)
 
Labirintus játék: térben papíron, mágnessel
 
Tréfás képek
 
Nagy képen kis részlet megtalálása
 
Képek átmásolása
 
Felvillantott képek, információk megfigyelése (látótér növelése)
 
Lényeges információ kiemelése szövegből, képekből
 
Figyelemmegosztás fejlesztése több egyidejű információ megadásával
 
Betűtáblában megadott betűk, szavak keresés
 
Auditív figyelem
 
Zörejek, hangok, beszéd hallgatása
 
Kiemelt inger érzékelése, jelzése: taps, koppantás stb megbeszélt jelre, szóra
 
Háttérzaj készítése számítógépen, kazettán pl. (témához illő effektek, zenei aláfestés,
   ének, beszéd, állathangok, forgalom zaja stb.)
 
 Érzékelés, észlelés, tájékozódás
 
Vizuális érzékelés, észlelés
 
Azonosság, különbözőség észlelése
Kösd össze/jelöld az ugyanolyat!
Színezd az egyformát egyforma színűre!
Alakállandóság (azonos formák különböző méretben, helyzetben)
Alak-háttér megkülönböztetése (mi bújt el?)
 
Szemfixációs gyakorlatok pl. elemlámpa fényének követése, mozgás, képek követése
 
Reprodukciós gyakorlatok térben, síkban
 
Rész-egész pl. kép, rajz kiegészítése, mozaik játékok, pazzle
 
Gestalt-látás (egységben látás) pl. formák, betűk, szavak, számok, képek kiegészítése
   egésszé
 
Alakkonstancia, alak- és formaállandóság: betűk, számok, ábrák felismerés elforgatva,
    egymásra rajzolva, változó helyzetekben
 
Vizuális ritmus követése, utánzása, folytatása
 
Változás megfigyelése: hiányok pótlása minta alapján
 
Auditív észlelés
 
Légzésgyakorlat hangutánzással egybekötve
Hangutánzás (állatok, járművek, zörejek)
Magánhangzók képzése hallás alapján
Ritmus visszatapsolása, kopogása
Suttogó gyakorlatok
 
Hangfelismerés, hangdifferenciálás (zöngés-zöngétlen, zörej, hangszerek, hangok, 
   hangos-halk, magas-mély, gyors-lassú, rövid-hosszú)
 
Akusztikus és diszkriminációs gyakorlatok, játékok pl. szó kiegészítése egésszé,
   hang, szó, szótag kihallása felolvasott, meghallgatott szövegből
 
Akusztikus inger irányának észlelése
 
Szekvenciák követése pl. hangok, szavak, mondatok ismétlése hallás után,
   hallási sorrend elismétlése, ismétlőgyakorlatok játékosan
 
Számfogalom kialakítása, fejlesztése auditív megerősítéssel pl. kopogás, taps, egyéb 
   hangingerek leszámolása
 
 
Taktilis észlelés
 
Hideg-meleg érzékeltetése
Különféle formák, tárgyak felismerése tapintás alapján
Mit rajzolok a hátadra, tenyeredbe?
 
Recés anyagból kivágott formák felismerése csukott szemmel
 
Térészlelés, téri tájékozódás
 
 
Testséma kialakítása: fő és résztestrészek, funkciójuk, saját test elhelyezése térben,
   tájékozódás a saját testen
 
Oldaliság kialakítása: egyik majd másik oldal, az oldalak változtatása, oldaliság 
   gyakorlása változó helyzetekben pl. körben
 
Tájékozódás térben: viszonyfogalmak pl. tedd a kockát a szék alá stb., test mozgatása 
   megadott irányba, hármas tagozódás észrevétetése padon, szekrényben stb
 
Labirintus játék
 
 
Síkbeli tájékozódás
 
Vízszintes irányban: szőnyeges, homokban, asztalon, padon, füzetben, vonalközben
 
             Függőleges irányban:   u.a.
 
           
Időérzékelés, tájékozódás időben
 
Eseménysor összeállítása (képek, mondatcsíkok)
Hét napjai, eseményei
Évszakok, napszakok eseményei
 
Tájékozódás egy napon belül: napszakok, napi események, időtartam
 
Naptár használata
 
Dátumok, események időrendje, időtartama
 
Egyéni ünnepek, dátumok időrendje
 
Az eltelt idő érzékeltetése

 

Keresztcsatornák működtetése, összhang fejlesztése

 
            Hang-állatképek, hívókép egyeztetése
 
            Látott, betű, szó egyeztetése a hanggal
 
            Hallott, tapintott tárgy egyeztetése képpel
 
            Képek, események, jelek összekapcsolása
 
            Mérleg-játék: az egyik serpenyőben van egy szám, tegyünk a másikba annyi számot,
                   hogy a két oldal egyenlő legyen
 
 
Mozgás
 
 
Nagymozgások
 
Szabadmozgásos játékok: csúszás, kúszás, mászás, futás, ugrálás, lépcsőn járás stb.
 
Mozgásutánzó játékok álló helyzetben, mozgó helyzetben pl. állatok mozgásának 
   utánzása, szoborjáték
 
Szabályokhoz kötött mozgásos játékok (alapmozgások)
 
Az egyensúlyozást fejlesztő játékok, gyakorlatok pl. padon, kötélen, útvonalon,
   guggolás, féllábon állás, ugrálás, szökdellés
 
Koordinált mozgások fejlesztése pl. ellentétes végtagmozgás, hintázás, lépcsőn járás
   váltott lábbal, akadályfutás, ugrókötelezés, hullahopp karika használata
 
Mozgássorok kitalálása, ütemezése
 
Irányváltások, tempóváltások a mozgásban
 
Finommozgás
 
 
               Önkiszolgálás
Kézzel végzett mozgások
 
                   Szabadon végezhető mozgások: pl. szappan forgatása, masni kötése,
      Gyurmázás: gömbölyítés, nyújtás, lapítás, formázás
      Színezés különböző nyomatékkal
      Formák, betűk, rajzok átírása
      Pontok összekötése
 
      Festés ujjal, szivaccsal, ecsettel,
      Labirintus játék
 
      Kéztorna, ujj-játékok, zongorázás, gépelés, ujjbábozás
      Tépés, csipegetés,
      Ollóhasználat, nyírás
      Fűzés
      Játék pálcikákkal, magokkal: forma, sor kirakása, folytatása, változtatása,
      ragasztása,
      Marokkó
      Puzzle
      Gyöngyfűzés
 
      Célbadobó játékok
 
      Összerakó, építő- szerelőjátékok, makett készítése dobozokból
 
      Grafikus formák másolása szabadon, vonalközbe, négyzethálóba

Lábbal végzett mozgások:

      babzsák, ceruza, tárgyak felvétele lábbal,  tapsolás, rajzolás lábbal
 
Szem-láb koordináció
 
Karikába lépés, ugrás, átlépés
Testrészek megérintése, megnevezése, mozgássor leutánzása
Előzőek csukott szemmel
Előzőek tükör előtt
Hiányzó testrészek pótlása rajzon
Testrészek és funkciójuk
 
 
Artikulációs gyakorlatok

              beszédszervek ügyesítése játékosan, 
 
ajak- ésnyelvgyakorlatok pl. gyertyaláng táncoltatása, hangutánzó gyakorlatok, csoki
      lenyalása az ajak körül, fütty, cuppantás stb.
 
 
Gondolkodás
 
 
Analízis, szintézis
 
Puzzle játék
Keresd a kisképet a nagyképen
Mi hiányzik a képről?
Melyek az egyformák? (tréfás rajzok, tárgyak)
 
Betűhiány szavakban, mondatban
 
Betűpótlás: rövid-hosszú, zöngés-zöngétlen, j-ly stb.
 
Fölösleges betű keresése szavakban
 
Betűtáblában értelmes szavak keresése
 
Szóalkotó játék: betűkockával 6-8 betű kiválasztás, értelmes szó alkotása
 
Szótagkereső: összekevert szótagokból szókirakás. Nehezítés: fölösleges szótagok
 
Csoportosítás, osztályozás, rendszerezés
 
Keresd a párját! (összetartozó tárgyak, állatok és kicsinyeik )
Csoportosítás adott szempontok szerint (szín, forma, méret, azonosság, különbözőség)
 
Csoportosítás, halmazalkotás tárgyakkal, színezéssel, főfogalom keresése
 
Apró tárgyak válogatása, rendrakás, főfogalom alá sorolás
Föld, víz levegő játék
Szókapcsolatok gyűjtése
 
Általánosítás
 
Gyűjtőfogalmak szerinti rendezés
Gyűjtőfogalomhoz alárendelt fogalom keresése: dobókockára gyűjtőfogalmat jelentő
    képek ragasztása, gurítás, fogalomkeresé
Analógiák létrehozása
 
Összehasonlítás
 
Mi a különbség? Mi az egyforma?
Ellentétpárok
 
Szabályfelismerési játékok: kakukktojás, barcohba
 
Dominó: kép, szám, betű, kép-szó, római számok, szorzó stb.         
 
Lényegkiemelés
 
Rövid mesék, olvasmány, dal tartalma
Kép, tárgy és tulajdonságok párosítása
 
Képsorok mondanivalójának verbális megfogalmazása
 
Ok-okozati összefüggés
 
Eseménysor összeállítása: képsor, mondatok
 
Megkezdett mondat folytatása, befejezése
 
Képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása
 
Aritmetikai gondolkodás
 
 
            Ugyanannyi, több, kevesebb fogalmának érzékeltetése változó helyzetekben
 
            Mennyiégek, képek, számok, kockák stb. sorbarendezése,
 
            Variációs lehetőségek a soralkotásban
 
            Számkép-mennyiség-számnév egyeztetése
 
            Számlálás növekvő-csökkenő sorokban
 
            Viszonyfogalmak, összehasonlítások, mérések: nagyobb, több, rövidebb stb.
 
            Több érzékszerv bevonásával mennyiségek  számlálása, egyeztetése pl. lépegetés,
               ugrálás, koppantás, mozgás stb.
 
 
 
Emlékezet
 
 
Vizuális emlékezet
 
Memória játékok
Mi változott?
Rontó játék
 Auditív emlékezet
Tárgyak, nevek, sorozatok visszamondása
Mondókák, énekek
Szóvonat
Mondatbővítő játék
Szókereső
 
Komplex emlékezet

 

Ismert tárgyak, állatképek, fényképek bemutatása után a kapcsolódó hang felismerése
Asszociációs játék: Erről jut eszembe…

 
 
 
Kommunikáció
 
 
Beszédkészség
 
Utánzás: állathangok, beszédhangok,
Mondókák, énekek, versek tanulása
Képek megnevezése, értelmezése
Párkereső,
Rokonértelmű szavak gyűjtése
Események, mese eljátszása,
Szerepcsere
Meselánc
Barcohba
Asszociációs játék: erről jut eszembe
 
Szógyűjtés, szókincsbővítés adott témakörökben
 
Szószerkezetek kiegészítése, toldalékok pótlása
 
Párbeszédes szituációk
 
Szavakból mondatalkotás
 
Hibakeresés szóban, mondatban
 
Helyzetgyakorlatok, játékok
 
Fehér, fekete, igen, nem játék (a letiltott szavakat lehet változtatni)
 
Nonverbális kommunikáció

Érzelmek kifejezése, eljátszása, leolvasása

 Általános tájékozottság
 
Mondatkiegészítés
Önismereti játékok
 
Mondatfűzés: megadott szavak mondatba foglalása. A mondatok tartalmilag
    kapcsolódjanak egymáshoz (tréfás is lehet)
 
Igaz-hamis: állítások gyűjtése, készítése, eldöntése
 
Szókitaláló: 3-4 kulcsszó alapján nevek, fogalmak kitalálása